Nguyễn Công Dũng

BT Đảng ủy; CTUBND

0938.298.290

nguyencongdung@phuyen.gov.vn

Phạm Văn Công

PBT ĐU; CT HĐND

0905.575.856

phamvancong@phuyen.gov.vn

Huỳnh Thoại Anh

Phó CT HĐND

0379.390.068

huynhthoaianh@phuyen.gov.vn

Trần Hùng

Phó CT UBND

02573.513.114

tranhung@phuyen.gov.vn

Phạm Thị Tuyết Hoa

Phó CT UBND

0944.189.998

phamthituyethoa@phuyen.gov.vn

Ngô Tận

Chủ tịch UBMTTQVN

0988.785.006

ngotan@phuyen.gov.vn

Lê Văn Bảy

Chủ tịch Hội CCB

0386.694.574

levanbay@phuyen.gov.vn

Trương Văn Minh

Chủ tịch Hội Nông dân

0329.407.745

truongvanminh66@phuyen.gov.vn

Đặng Thị Bưởi

Chủ tịch Hội LHPN

0979.196.119

dangthibuoi@phuyen.gov.vn

Lê Ngọc Triều

Bí thư Xã đoàn

0984.501.698

lengoctrieu@phuyen.gov.vn

Lương Bá Phụng

Chỉ huy trưởng BCH QS

0978.549.156

luongbaphung@phuyen.gov.vn

Trần Đức Thi

Trưởng Công an

0856.182.189

tranducthi@phuyen.gov.vn

Trần Thiện Thẩm

Công chức VP - TK

0858.580.563

tranthientham@phuyen.gov.vn

Huỳnh Thị Xuyến

Công chức VP – TK

0335.583.215

huynhthixuyen@phuyen.gov.vn

Lê Văn Vĩnh

Công chức TC – KT

0702.710.573

levanvinh@phuyen.gov.vn

Lê Tấn Hay

Công chức TC – KT

0984.868.249

letanhay@phuyen.gov.vn

Đinh Văn Lắm

Công chức TP – HT

0987.631.288

dinhvanlam@phuyen.gov.vn

Phan Thị Bích Thư

Công chức TP – HT

0343.396.464

phanthibichthu@phuyen.gov.vn

Bùi Văn Hùng

Công chức Địa chính

0984.866.351

buivanhung@phuyen.gov.vn

Nguyễn Đình Khải

Công chức Địa chính

0987.481.974

nguyendinhkhai@phuyen.gov.vn

Đào Duy Xuân

Công chức VH – XH

0385.832.167

daoduyxuan@phuyen.gov.vn

Huỳnh Yến

Công chức VH - XH

0843.690.658

huynhyen@phuyen.gov.vn

UBND xã  Hòa Hiệp Nam

Văn thư

0985.779.949

hoahiepnam.donghoa@phuyen.gov.vn